Определение и концепция

Нашата дефиниция

Огнена драма

Комплексна форма на театър на открито, в която два базисни елемента:
ДРАМАТА и ОГЪНЯТ съществуват и взаимодейст в атвсимбиоза