Определение и концепция

Нашата дефиниция

Огнена мимо-драма

Комплексна форма на театър на открито, в която два базисни елемента:
мимо-драмата и Огънят съществуват и взаимодейст в атвсимбиоза